Hodowla

Jak zwiększyć produktywność niosek?

EM Bokashi Probiotyk zwiększa produktywność niosek Na podstawie badań prowadzonych na kurach nioskach, którym podawano EM Bokashi Probiotyk jako dodatek do paszy, uzyskano wyniki potwierdzające pozytywny wpływ preparatu na poszczególne parametry jaj.

Zastosowanie żywych mikroorganizmów (bakterii i grzybów) w hodowli bydła.

Zastosowanie żywych mikroorganizmów w hodowli bydła -obrazek

Fizjologiczna i anatomiczna „niedoskonałość” krów, czyni je podatnymi na choroby układu oddechowego, choroby metaboliczne, czy stłuszczenie wątroby. Jedną z metod zapobiegania tym komplikacjom jest stosowanie „żywych mikroorganizmów” (direct feed microbials – DFM) w żywieniu krów.
 
Wieloletnie, własne obserwacje kliniczne wskazują na korzystne efekty stosowania u różnych gatunków zwierząt suplementów żywieniowych opartych na żywych mikroorganizmach. W stadach krów, gdzie w żywieniu stosowano dodatek żywych mikroorganizmów obserwowano niższą zachorowalność oraz lepsze efekty produkcyjne. Zakres działania tych mikroorganizmów jest bardzo szeroki i wielopłaszczyznowy

Zastosowanie Technologii EM w hodowli i chowie koni.

zastosowanie Technologii EM w hodowli i chowie koni - obrazek

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów jest doskonałą ofertą dla hodowców koni , bez względu na charakter ich użytkowania.  Preparaty Technologii EM mają zastosowanie w żywieniu, profilaktyce chorób przewodu pokarmowego, higienizacji środowiska i procesie produkcji pasz.

Stymulacja odporności cieląt.

stymulacja odporności cieląt - obrazek

Nowoczesna hodowla i chów mierzą się z dwoma podstawowymi wyzwaniami jakimi są utrzymanie zdrowotności zwierząt w zderzeniu z wysoką wydajnością produkcyjną oraz koszty związane z optymalnym wykorzystaniem składników pokarmowych z pasz. Często wiąże się to z zaburzeniami funkcjonowania naturalnej mikroflory organizmu zwierzęcia i środowiska w którym się znajdują. Dominacja szkodliwych mikroorganizmów odbija się negatywnie w stanie zdrowotnym zwierząt oraz w wydajności produkcyjnej.

EM dla ślimaków.

EM dla ślimaków - obrazek

EM Probiotyk  to kompozycja około 80 różnych pożytecznych mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych i regeneracyjnych do stosowania specjalnie w hodowli ślimaków. Preparat ten wykazuje pozytywne oddziaływanie na organizmy ślimaków oraz na otaczające je środowisko.

Hodowla ryb z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów.

Hodowla ryb z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów - obrazek

Technologię EM można stosować w stawach hodowlanych na dwa sposoby:

Jako dodatek do pokarmu dla ryb;

Jako metodę oczyszczania środowiska wodnego.

Efektywne Mikroorganizmy jako dodatek do pokarmu dla ryb.

Japońska Technologia EM smakuje polskim krowom.

Dobra kiszonka powstaje w wyniku przekształcenia cukrów przez bakterie kwasu mlekowego w kwas mlekowy. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy materiał wyjściowy ma wystarczającą ilość cukrów, trawa jest szybko ścięta i przechowywana  bez dostępu tlenu, jest dobrze dociśnięta.

Schemat fermentacji gnojowicy z EM.

Schemat fermentacji gnojowicy z EM - obrazek

Gnojowica jest obecnie najpopularniejszym nawozem naturalnym związanym z produkcją zwierzęcą. Ma ona dużą wartość nawozową, lecz jej składowanie i obróbka wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych i wiążą się z wieloma wyzwaniami technologicznymi. Jednym z najtrudniejszych problemów związanych z gnojowicą jest problem jej niejednorodności, co objawia się powstawaniem „kożucha” i trudno usuwalnych osadów. Ich rozbicie i usunięcie wymaga intensywnej pracy mieszadeł i nie zawsze jest to działanie wystarczające.

EM Probiotyk w hodowli gołębi i drobiu ozdobnego.

EM Probiotyk w hodowli gołębi i drobiu ozdobnego - obrazek

EM Probiotyk dla gołębi jest mieszanką paszową uzupełniającą, zawierającą Efektywne Mikroorganizmy EM®. Preparat zawiera kompozycję mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych i regeneracyjnych. Stosowanie EM Probiotyk dla gołębi  wpływa na podniesienie naturalnej odporności i poprawę kondycji zdrowotnej oraz zapewnia wysoką i długotrwałą formę gołębi i innych ptaków.

Dobre mleko od zdrowej krowy.

dobre mleko od zdrowej krowy - obrazek

Nowoczesna hodowla bydła mlecznego mierzy się z dwoma podstawowymi wyzwaniami jakimi są utrzymanie zdrowotności zwierząt w zderzeniu z wysoką wydajnością produkcyjną oraz optymalne wykorzystaniem składników pokarmowych z pasz. Skuteczne i trwałe rozwiązanie tych problemów często jest bardzo trudne do osiągnięcia. Wymaga to stałej kontroli zdrowotnej stada, ciągłych korekt żywienia i szukania kompromisów, w efekcie czego rzeczywiste nakłady ekonomiczne  na uzyskanie każdego kilograma mleka od zdrowej krowy stale rosną.

Technologia EM w hodowli trzody chlewnej.

Technologia EM w hodowli trzody chlewnej - obrazek

Zastosowanie EM Probiotyk można podzielić na dwie płaszczyzny:
1. Zastosowanie jako dodatek do paszy lub wody w celu doprowadzenia do optymalizacji trawienia i zasiedlenia układu pokarmowego pożyteczną mikroflorą.
2. Zasiedlenie chlewni i wybiegu pożytecznymi mikroorganizmami, dzięki czemu w otoczeniu zwierząt wprowadza się harmonię mikrobiologiczną, ogranicza infekcje i co z tym związane ogranicza choroby.

Redukcja odorów w kurniku.

Redukcja odorów w kurniku - obrazek

Szkodliwe domieszki gazowe zawarte w powietrzu budynku inwentarskiego mają duży wpływ na poziom dobrostanu zwierząt gospodarskich. Do szkodliwych domieszek gazowych możemy zaliczy min. dwutlenek węgla, siarkowodór, amoniak.

Uzdatnianie gnojowicy.

uzdatnianie gnojowicy - obrazek

Gnojowica w dawnych czasach była traktowana jako zło konieczne, ale obecnie traktuje się ją jako cenny nawóz przy czym należy zwrócić uwagę na jej właściwe przechowywanie ponieważ od tego zależy jej efektywność nawozowa. Dodatkowym jej atutem jest to, że występujący w niej azot, fosfor i potas są w formach łatwo przyswajalnych dla roślin.

Hodowco, nie daj się zrobić w jajo!

Hodowco, nie daj się zrobić w jajo - obrazek

W opinii publicznej krąży niezliczona ilość informacji dotyczących klas jajek dostępnych w sklepach. Anonimowi internauci dzielą się swoją „wiedzą” na temat okrutnego  traktowania kur w chowie klatkowym co wpływa na obniżenie jakości jaj uzyskiwanych z ferm tego typu. Niestety wiele osób nie ma pojęcia o tym, że istnieją rasy kur na zasadzie selekcji przystosowane do chowu w klatkach.